Giá thang tốt, chất lượng. Sang tuần qua làm cái thang ghế cho các cụ trèo lên thắp hương cho dễ.*****